14 - 16 SEPTEMBER 2018

PETITENGET BEACH

Follow Us :


Indik Ida Raja sane karihin nenten kacaritayang malih. sane mangkin ngawit kacaritayang duk icaka warsa 1702, tahun masehi 1780 KYAYI AGUNG NGURAHPAMECUTANmabiseka Ratu, Ida kabiseka ÇRI MAHARAJA ÇAKTI PAMECUTAN. Duk punika Ida Mapikayun Pacang ngawentenang yadnya Agung, sane masarana antuk baburon sadaging alas maka larapan yadnya sucine punika, makadi : Singa, Warak, Macan, Kidang , kalih sane lian-lianan.

Kala irika Ida ÇRI MAHARAJA ÇAKTI PAMECUTANngawentenang paparuman sareng Bahudanda, para Punggawa, Pandita, Mantri, miwah sane tiosan. Duk punika pamargin paparumane pamargine alot pisan tur abot. Riantuk meweh pisan ngarereh panjak sane mrasidayang muat sadaging alas sane kantun maurip, sane jagi kaanggen ulam suci. Paruman punika tambis – tambis mandeg utawi urung. Rikala irika IDA MAHARAJA ÇAKTI PAMECUTAN, eling ring madruwe tamiu, parekan saking Pegatepan, Gelgel – Klungkung. Kala irika Ida ngutus ring parekane punika sane mapesengan I GUSTI BENDESA SELATmangdane padek tangkil ke Puri Agung Pamecutan. Sasampune dane I GUSTI BENDESA SELATpedek tangkil ring IDA MAHARAJAÇAKTI PAMECUTANring ajeng Bale paparuman, ngandika Ida ring I GUSTIBENDESA SELAT, mangdane dane I GUSTI BENDESA SELATngaruruh baburon sedaging alas, sane pacang kaanggen ulam suci ring karya agunge punika.

Dane I GUSTI BENDESA SELATkalintang - lintang ring pakayunan riantuk polih ngayah, raris dane digelis lunga ke alas Jembrana kasarengin antuk pangiring 20 (kalih dasa) diri.

Sawetara 10 (dasa) rahina mepamit saking Puri Agung Pamecutan, dane I GUSTIBENDESA SELATsampun rawuh muat buruan makweh pisan turmaning jangkep sane pacang kaanggen ulam suci jagi kaanggen rikala upakara agung ring Puri Agung Pamecutan. Ida ÇRI MAHARAJA ÇAKTI PAMECUTANkalintang ledang pikayunan Ida ngantenang kawiadnyanan dane I GUSTI BENDESA SELAT. Riantukan asapunika, Ida ngelantur mapica panugrahan minakadi wewidangan ring dane I GUSTI BENDESA SELAT. Padang Lambih Kangin kaenter olih Ida KYAYI AGUNG LANANG DAWAN. Sadurung punika jagat padang Lambih Kangin kaemong antuk I GUSTI NGURAH BATULEPANGkaturunan Arya Kepakisan. Sapengadeg I GUSTI BENDESA SELATAngelurahin jagat Padang Lambih Kauh punika, jagate Tata tentrem kertha raharja, panjake landuh gemah ripah loh jinawe, riantukan dane I GUSTI BENDESA SELATpascad pisan ngemong jagat. Kasuwen-suwen I GUSTI BENDESA SELATnganterang jagat Padang Lambih Kauh punika, yan makudang – kudang warsa laminnyane, I GUSTI BENDESASELAT  madruwe oka lanang kekalih, sane duwuran mapesengan I GUSTIWAYAHAN BENDESA MAS, sane alitan mapesengan I GUSTI NENGAH BENDESAMAS.

Makekalih putra-putrane punika pangerihin nyane masemeton becik pisan, jagate landuh, tan kirang ring pakan kinum, riantuk I GUSTI BENDESA SELATkalintang mawibawa, pascad pisan ngamong jagat. Makekalih putrane punika uning pisan muat pakayunan sane mautama, sane dados tatuladan ring panjake sami. Kasuwen-suwen I GUSTI BENDESA SELATngalingsirang, irika I GUSTIBENDESA SELATmapikayun pacang niwakang penyelidihi ring putrane sane duwuran nyeledihi Angelurahin ring jagat Padang Lambih Kauh. Nanging I GUSTINENGAH BENDESA MASputra sane kaping kalih, nenten arsa ring jagate kasukserah nyeledihi ring rakan idane. Pikayun nyane mangda jagat Padang Lambih Kauh kaepah dados kalih.Mangdane soang-soang polih ngemong jagat. Nanging I GUSTI WAYAHAN BENDESA MASnenten kayun ngepah jagat, pikayunnyane kantun netepang pewarah I GUSTI BENDESA SELATmangda jagat Padang Lambih Kauh kaemong antuk dane I GUSTI WAYAHAN BENDESA MAS. Ngawit irika metu pikayun sang kalih matungkasan. Irika dane I GUSTI BENDESA SELATmetu sungkan kayun turmaning ngelantur seda.Risampun dane I GUSTI BENDESA SELATseda, patungkasan-patungkasan sareng kekalih punika sayan suwe sayan mangetang, riantuk sang kalih punika teguh ring pikayunan.

I GUSTI NENGAH BENDESA MASnunas ring rakane I GUSTI WAYAHANBENDESA MASmangda jagate kaepah dados kekalih, sekadi pikayunnyane rihinan duk I GUSTI BENDESA SELATkantun nyeneng. Nanging I GUSTI WAYAHANBENDESA MASkantun neptepang pikayunan I GUSTI BENDESA SELATpangerihinan. Riantuk wenten patungkasan sareng kalih punika, panjake, lan  prajurit mapiakan dados kekalih.

Asiki mamanjak ring I GUSTI WAYAHAN BENDESA MAS, malih asiki mamanjak ring I GUSTI NENGAH BENDESA MAS. Kasuwen-suwen yudane tan dados antuka ngelidang. Yudane kalintang dahat pisan. Rug jagat Padang Lambih Kauh duk punika. Prajurit – prajurit mayuda saling patandingan, jantos rahe maliah ring margi – margi jantos kerabak – kerobok.Sang kalih mayudan saling siyatin, nanging tan wenten sane mrasidayang seda, riantuk makekalih teguh – teguh ring payudan. Yudane duk punika rame pisan jantos parajurit, panjake makesami telas padem, rahe ngerobok.Rikala yudane sareng kalih punika memargi, dane I GUSTI WAYAHAN BENDESA MASmetu pikayunan idane inggih punika ayat tangkil ka Puri Agung Pamecutan. Wus punika ngelantur dane I GUSTI WAYAHAN BENDESA MASpadek tangkil ring IDA ÇRI MAHARAJA SAKTIPAMECUTAN, ring Puri Agung Pamecutan, saha matur kawentenang jagate ring Padang Lambih Kauh. Saha nunas putran Ida mangda wenten kasungsung ring Padang Lambih Kauh, Ida ÇRI MAHARAJA ÇAKTI PAMECUTANmapikayun, selantur ipun Ida mapica putra asiki sane mapesengan KYAYI  KETUTKEROBOKAN.

Dane I GUSTI NENGAH BENDESA MAS, mirengang atur rakane asapunika ring Puri Agung Pamecutan, dane makadi jengah. Dane mautsaha nunas putra ke jagat Mengwi, nanging nenten kapica antuk Ida Rajane ring jagat Mengwi.

Mewantun dane tangkil ke Puri Agung Pamecutan, saha nunas putra malih asiki, pacang kaangge kawangen, nanging Ida ÇRI MAHARAJA SAKTI PAMECUTANngandika riantukan putran Ida nenten kantun ring Puri, Ida ngicen pangandika inggih punika putran Ida sedeng nunas ajah-ajah ring Puri Agung Pamecutan tur nguju jagat Klungkung.Pikayun nyane jagi ngaruruh anake alit sane mapesengan KYAYILANANG WAYAHAN CELUK, sane kantun sedeng nunas ajah ring Puri Agung Klungkung.

Irika I GUSTI NENGAH BENDESA MASngeka daya jantos prasida ngambil anake alit saking Puri Agung Klungkung lantas ngungsi jagat Badung tur kagenahang anake alit ring jagat Padang Lambih Kauh sane badelodan. Risampun putra – putra Pamecutan sareng kalih punika malinggih ngemong jagat Padang Lambih Kauh, mawali jagate teduh sekadi sane sampun – sampun.  Ngawit irika jagat Padang Lambih Kauh kagentosang wastan desane dados Desa Kerobokan, Riantuk sedereng ipun wenten yuda kalintang dahat jantos rahe karabak kerobok(ngerobok).

Putra – putra Puri Agung Pamecutan punika malinggih, sane duwuran malinggih ring jero Kajanan Kerobokan, mapesengan KYAYI ANGLURAHLANANG KETUT KEROBOKAN, sane alitan malinggih ring jero Kelodan Kerobokan mapesengan KYAYI ANGLURAH LANANG WAYAHAN CELUK.

                     

Pemerajan Kyayi Anglurah

Lanang Ketut Kerobokan

Pemerajan Kyayi Anglurah

Lanang Wayahan Celuk